Sanitas Slovaca

Špecializácie a garanti

V rámci Slovenskej republiky SANITAS SLOVACA - agentúra pre rozvoj zdravia na Slovensku, o. z. spolupracuje s poprednými vedeckými inštitúciami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Vysoká kvalita našej práce je garantovaná špičkovými a uznávanými odborníkmi v niekoľkých lekárskych vedách.

Dlhoročné spolupráce v oblasti kardiológie, primárnej starostlivosti, molekulárnej biológie, parazitológie a adherencii k liečbe umožnili vznik niekoľkých epidemiologických štúdií, ktorých výsledky môžu pomôcť skvalitniť zdravotnú starostlivosť na Slovensku.


Kardiológia

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP

Potreba zlepšiť kardiovaskulárne riziko

Aj posledné epidemiologické štatistiky potvrdzujú, že koronárna choroba srdca s jej kompli-káciami je vedúcou príčinou, ktorá vedie ku predčasnej úmrtnosti vo všetkých krajinách vo svete.

Každoročne v Európe zomrie vyše 4,3 milióna ľudí z kardiovaskulárnych príčin (zdroj Euro-pean Heart Network). Väčšina zo zomrelých sú osoby do 75 rokov, kde koronárna choroba srdca zodpovedá za 42% úmrtí u žien a 38% u mužov.

Väčšine z týchto predčasných úmrtí by bolo možné predísť, ak by sa aplikovali zásady pre-vencie, často princípy veľmi jednoduché: vynechanie fajčenia, dieta a telesné cvičenie. Dô-kazy, že koronárna choroba srdca je zapríčinená preventabilnými rizikovými faktormi máme z klinických štúdií a komunitných programov. Ako príklad môže slúžiť veľká štúdia INTER-HEART(z 52 krajín sveta, 15 000 pacientov po prekonanom infarkte myokardu a 15 000 mat-chovaných kontrol), ktorá ukázala, že 9 modifikovateľných rizikových faktorov zodpovedá za 90% pripočítateľného rizika u mužov a 94% u žien. Medzi tieto rizikové faktory patria: fajče-nie, dyslipidémia, hypertenzia, diabetes mellitus, abdominálna obezita, psychosociálne fakto-ry, nízka spotreba ovocia, zeleniny a nízka fyzická aktivita.

Táto štúdia tiež jasne ukázala, že 90% infarktom myokardu vo svete je možné predísť, keďže je výsledkom životného štýlu postihnutých jedincov. A tiež dôležitým faktom je, že modifiká-cia štýlu života je možná vždy, teda aj ak už pacient prekonal závažnú kardiovaskulárnu prí-hodu.


V medicíne dôkazov máme aj ďalšie dôležité odkazy pre klinickú prax. U 19 000 pacientov, ktorí boli po prekonanom infarkte myokardu a boli riešení perkutánnou koronárnou interven-ciou (z 41 krajín sveta), ak títo nezmenili svoj doterajší štýl života (pokračovali vo fajčení, dietnych zvyklostiach a pravidelne necvičili), mali 3.8 krát vyššie riziko opakovaného infark-tu myokardu, mozgovocievnej príhody, alebo smrti do 6 mesiacov, napriek zavedenej inten-zívnej medikamentóznej liečbe.

Z uvedených dôkazov medicíny jasne vyplýva pre klinickú prax potreba zmeny štýlu života ako neoddeliteľná súčasť preventívnej medicíny.


Reziduálne kardiovaskulárne riziko predstavuje v súčasnosti závažný klinický problém. Na-priek zavedenej hypolipidemickej liečby statínmi (ktorá priniesla najväčší pokrok v sekun-dárnej prevencii kardiovaskulárnych ochorení za obdobie posledných dvoch desaťročí), je- den zo siedmych pacientov v priebehu roka dostane závažnú kardiovaskulárnu príhodu, alebo na túto zomrie. Aj tzv.hypertenzný paradox znižuje efektivitu kardiovaskulárnej prevencie. Napriek zavedenej liečbe veľká časť pacientov nie je kontrolovaných na cieľových hodno-tách. Podobne intenzifikovaná liečba diabetes mellitus prináša so sebou vyšší výskyt závaž-ných hypoglykemických stavov.

Z tohto dôvodu sa smerovanie preventívnej kardiológie zameriava na včasnejšie štádiá ocho-rení, ako sú prehypertenzia, prediabetes a aterogénna dyslipidémia. Iba tak je možné znížiť v súčasnosti veľmi vysoké reziduálne kardiovaskulárne riziko.

Väčší dôraz sa kladie na populačné štúdie.

Radikálnou zmenou je po prvýkrát predkladaný v novom doporučení tzv.GRADE systém (Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation) na hodnotenie dô-kazov, ktoré priniesli populačné štúdie, čo predstavuje dodatok ku doterajšiemu tradičnému prístupu, ktoré zaviedla ESC vo svojich odporúčaniach.

GRADE systém, ktorý bol vyvinutý BMJ (British Medical Journal) berie do úvahy aj iný roz-mer, než len kvalitu v medicíne dôkazov. Zvlášť faktory, ako sú stupeň neistoty, váhu benefit a riziko v intervencii a či je intervencia aj prínosom v zdrojoch.Dovolí tak jasné odlíšenie me-dzi kvalitou a váhou vo svojich odporúčaniach.

Tradičný prístup stupňovania berie do úvahy predovšetkým randomizované klinické štúdie (RCT). Je to správny a akceptovaný prístup, avšak problémom v nich sú skúšané liečivá. V týchto štúdiách liečivá vylúčia merania štýlu života (je to jednoduché pre štúdiu merať iba cholesterol, alebo krvný tlak), ale ťažšie zmeny štýlu života (dieta, ukončenie fajčenia).

GRADE systém používa vo svojich doporučeniach iba dve kategórie: silnú a slabú. Umožní tým v klinickej praxi jasnú interpretáciu pre lekárov, pacientov, politikov a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Komplexný dokument odporúčaní pokýva všetky oblasti prevencie.

Nové odporúčania pre kardiovaskulárnu prevenciu zahrňujú širokú oblasť otázok: hodnotenie celkového kardiovaskulárneho rizika,ochorenia so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom, me-tódy kardiovaskulárnej prevencie, intervencie na ukončenie fajčenia, dietne zvyklosti, telesnú aktivitu, psychosociálne faktory, telesnú hmotnosť, krvný tlak, diabetes mellitus 2.typu, lipi-dy, antitrombotickú liečbu. Väčší dôraz sa kladie na princípy behaviorálnych zmien a príči-nám, prečo pacienti neadherujú na medikamentóznu liečbu. Novými súčasťami odporúčaní sú aj preventívne programy pre sestry, rodinných lekárov, ambulantných kardiológov a internis-tov a pre špecializovaných rehabilitačných pracovísk pri nemocničných zariadeniach. Keďže zmena ľudského správania je vecou politickou, potrebný je impakt politikov ako zodpoved-ných za poskytovanie zdravotnej staroslivosti pre svojich obyvateľov. Potrebné je, aby mali záujem a následný vplyv na tvorbu lepšieho a zdravšieho životného prostredia, zmenou pot-rebnej legislatívy a príslušných zákonov (napr.v potravinovej oblasti: soľ, trans formy mast-ných kyselín, additív a farbív, genetickej úpravy, atď) i školskej výchovy budúcej generácie.