Med&Com - osvojenie si nových spôsobov elektronickej komunikácie pacient – lekár a lekár - pacient

Med&Com

V projekte s názvom „Med&Com - osvojenie si nových spôsobov elektronickej komunikácie pacient – lekár a lekár - pacient“ sa zameriame na oboznámenie cieľových skupín s najnovšími poznatkami v rozvoji informatiky v oblasti zdravotníctva.

Zdravotníctvo predstavuje jednu z posledných oblastí, ktorých sa elektronizácia dotkla minimálne, napriek skutočnosti, že jej benefity by dokázalo zúžitkovať. Štatistiky hovoria jednoznačne - v SR navštevuje pacient lekára 13 krát za rok, pričom v Nemecku je to 7 krát, v Dánsku alebo Fínsku len 3 krát. Pri chronických chorobách je frekvencia návštev ešte vyššia. Aplikáciou dostupného IKT (informačná a komunikačná technológia) stačí fyzická prítomnosť pacienta v ordinácii lekára 2 – 4krát do roka, miesto súčasných 8 – 12krát.

Priamym dopadom projektu bude posilnenie kompetencií cieľovej skupiny 100 osôb na trhu práce, nakoľko získajú nové poznatky v oblasti elektronických komunikácií a telemedicíny, v oblasti zefektívnení komplexného manažmentu pacienta. Pripravené vzdelávania v oblasti IKT prispôsobené potrebám zdravotníctva prinesie pre účastníkov vzdelávania zvýšenie kompetencií, vedomostí a zručností. Projektom vytvorené vzdelávacie moduly jednoznačne reagujú na potreby cieľových skupín, ktoré získajú kľúčové vedomosti z oblastí IKT.

Viac o projekte na www.medkom.sk


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje .

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky